ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Combo Sales 2022 | River West»

Η ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Μεσογείων, αρ. 2-4), με ΑΦΜ 998282947, της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής»), η οποία είναι Διαχειριστής του Εμπορικού Κέντρου με την εμπορική ονομασία «RIVER WEST» (εφεξής το «Εμπορικό Κέντρο»), το οποίο βρίσκεται στο Αιγάλεω (Λεωφόρος Κηφισού αρ. 96-98), σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΜullenLowe Επικοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (οδός Αμαλιάδος, αρ. 4), με Α.Φ.Μ. 094413410 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο της προβολής και προώθησης των καταστημάτων, των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Εμπορικού Κέντρου, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Combo Sales 2022 | River West» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού της τόπου www.riverwest.gr. (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

1. Αντικείμενο/ Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, μέσω τυχαίας επιλογής από αλγόριθμο εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, η οποία θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικές κληρώσεις σε εβδομαδιαία βάση, εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, κατά τους παρόντες όρους, τυχερών νικητών, και συνολικά εκατόν τριάντα (130) τυχερών νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 8 των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, εφεξής τα «Δώρα».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»), που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δεύτερου βαθμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 31/01/2022, ώρα 00.00 έως και την 14/02/2022, ώρα 23.59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα: Ο συμμετέχων, επισκεπτόμενος το Διαδικτυακό Τόπο, φτιάχνει το δικό του αγαπημένο συνδυασμό μόδας και απόλαυσης, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο Διαδικτυακό Τόπο και στη συνέχεια, αφού επιλέξει το σχετικό πεδίο, συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία στα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας, δηλαδή: (α) όνομα, (β) επώνυμο, και (γ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να συμμετάσχει στις εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές κληρώσεις του Διαγωνισμού για τη διεκδίκηση ενός εκ των Δώρων.
Για την ολοκλήρωση της υποβολής της συμμετοχής, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεχθούν ότι ανέγνωσαν και αποδέχονται τους όρους του Διαγωνισμού, να δηλώνουν αν επιθυμούν να λαμβάνουν μηνύματα εμπορικής επικοινωνίας (νέα, προσφορές και πληροφορίες του Διοργανωτή) και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με έναν σύνδεσμο, για την επιβεβαίωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχει δηλώσει. Η συμμετοχή θα ολοκληρώνεται με την είσοδο του ενδιαφερομένου στο σύνδεσμο όπου και θα εισέρχεται στο Διαδικτυακό Τόπο και θα προβάλλεται στο Διαδικτυακό Τόπο ότι η συμμετοχή του έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα του Διοργανωτή (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων»). Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μία μόνο φορά για τη διεκδίκηση ενός από τα Δώρα της εβδομαδιαίας κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα καθόλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, με βάση τις συμμετοχές που θα καταχωρούνται επιτυχώς στο σύστημα από την Δευτέρα και ώρα 00.00 έως Κυριακή 23.59 της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον όρο 7 των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Στην τελευταία κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τους παρόντες όρους, θα συμμετέχουν όλοι οι Συμμετέχοντες οι οποίοι δεν έχουν αναδειχθεί νικητές σε προηγούμενη κλήρωση. Η ταυτοποίηση των στοιχείων των Συμμετεχόντων θα πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που θα έχουν δηλώσει. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα επιλογής του Δώρου που θα διεκδικήσουν και δεν υφίσταται η δυνατότητα ανταλλαγής του με άλλο από τα Δώρα του Διαγωνισμού.

6. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή, καθώς και την εγκυρότητα των συμμετοχών στο Διαγωνισμό.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιείται με τυχαία επιλογή από αλγόριθμο εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, θα αναδεικνύονται σε εβδομαδιαία βάση οι τυχεροί νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα κερδίζει ένα από τα Δώρα του Διαγωνισμού, αναλόγως της κλήρωσης από την οποία θα αναδεικνύεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 8 των παρόντων Όρων. Ειδικότερα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κληρώσεις και θα αναδειχθεί ο αντίστοιχος αριθμός των τυχερών νικητών, έκαστος εκ των οποίων θα κερδίσει ένα από τα Δώρα του Διαγωνισμού:
7.1. Την Δευτέρα 07.02.2022 και ώρα 15:30 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν εξήντα- πέντε (65) τυχεροί νικητές, με βάση τις συμμετοχές που θα έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα του Διαγωνισμού κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 31.01.2022 και ώρα 00.00 έως την Κυριακή 06.02.2022 και ώρα 23.59.
7.2. Την Δευτέρα 14.02.2022 και ώρα 15:30 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν εξήντα- πέντε (65) τυχεροί νικητές, με βάση τις συμμετοχές που θα έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα του Διαγωνισμού κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 07.02.2022 και ώρα 00.00 έως την Κυριακή 13.02.2022 και ώρα 23.59.

8. Δώρα: Τα Δώρα του Διαγωνισμού, τα οποία θα κληρωθούν συνολικά κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, είναι τα ακόλουθα:
(α) Δέκα (10) δωροεπιταγές αξίας € 10,00 της καθεμίας, οι οποίες θα εξαργυρώνονται, αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα με την εμπορική ονομασία Palmie Bistro, το οποίο βρίσκεται εντός του Εμπορικού Κέντρου.
(β) Είκοσι (20) δωροεπιταγές αξίας € 10,00 της καθεμίας, οι οποίες θα εξαργυρώνονται, αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα με την εμπορική ονομασία Ninnolo, το οποίο βρίσκεται εντός του Εμπορικού Κέντρου.
(γ) Είκοσι (20) κουπόνια για την απόκτηση του προϊόντος «KFC Kentucky Bucket» από το μενού του καταστήματος (αξίας € 11,50 έκαστο), τα οποία θα εξαργυρώνονται, αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα με την εμπορική ονομασία KFC, το οποίο βρίσκεται εντός του Εμπορικού Κέντρου, μετά τη θέση ηλεκτρονικής παραγγελίας από τον τυχερό νικητή στον ιστότοπο kfc.gr ή KFC Greece App για την απόκτηση του προϊόντος «KFC Kentucky Bucket» και με τη συμπλήρωση του μοναδικού αριθμού του κάθε κουπονιού, και παραλαβή της παραγγελίας από το κατάστημα αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβει ο τυχερός νικητής για την λήψη του συγκεκριμένου Δώρου.
(δ) Είκοσι (20) δωροεπιταγές αξίας € 10,00 της καθεμίας, οι οποίες θα εξαργυρώνονται, αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα με την εμπορική ονομασία School Pizza Bar, το οποίο βρίσκεται εντός του Εμπορικού Κέντρου.
(ε) Είκοσι (20) δωροεπιταγές αξίας € 10,00 της καθεμίας, οι οποίες θα εξαργυρώνονται, αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα με την εμπορική ονομασία Box sweets + coffee society, το οποίο βρίσκεται εντός του Εμπορικού Κέντρου.
(στ) Είκοσι (20) δωροεπιταγές αξίας € 10,00 της καθεμίας, οι οποίες θα εξαργυρώνονται, αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα με την εμπορική ονομασία Lukumades, το οποίο βρίσκεται εντός του Εμπορικού Κέντρου.
(ζ) Είκοσι (20) δωροεπιταγές αξίας € 10,00 της καθεμίας, οι οποίες θα εξαργυρώνονται, αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα με την εμπορική ονομασία Apola Souvlaki, το οποίο βρίσκεται εντός του Εμπορικού Κέντρου.
Με την εξαίρεση των προβλεπόμενων υπό (γ) ανωτέρω για την εξαργύρωση των εκπτωτικών κουπονιών από το κατάστημα με την εμπορική ονομασία KFC, και για την εξαργύρωση των λοιπών δωροεπιταγών από τα καταστήματα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, οι τυχεροί νικητές θα επισκέπτονται το κατάστημα για το οποίο έχουν κερδίσει τη δωροεπιταγή και στο ταμείο με την επίδειξη του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα έχουν λάβει και την επίδειξη εγγράφου ταυτοπροσωπίας, θα λαμβάνουν έκπτωση στην παραγγελία τους ίση με την αξία της δωροεπιταγής που θα έχουν κερδίσει. Οι δωροεπιταγές δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές που ενδέχεται να ισχύουν στα καταστήματα. Οι δωροεπιταγές ισχύουν έως 31/03/2022. Διευκρινίζεται ότι σε καθένα από τα Δώρα αυτά δεν περιλαμβάνεται καμία πρόσθετη δαπάνη ή άλλα έξοδα, όπως ενδεικτικά έξοδα μετακίνησης, γεύματα, ασφαλιστική κάλυψη, διαμονή κ.α., πέραν της δαπάνης για την παράδοση σε κάθε τυχερό νικητή της δωροεπιταγής, η οποία θα μπορεί να εξαργυρωθεί από τον τυχερό νικητή και κάτοχο της δωροεπιταγής στα καταστήματα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό για τη λήψη έκπτωσης κατά την παραγγελία τους από το συγκεκριμένο κατάστημα. Στο e-mail που θα λαμβάνει καθένας από τους τυχερούς νικητές θα αναγράφονται οι βασικές οδηγίες για την λήψη της έκπτωσης καθώς και η διάρκεια ισχύος της δωροεπιταγής αυτής.

9. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον υποψήφιο συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα συναλλακτικά ήθη, (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, (ε) δεν θεωρηθεί, κατά την κρίση του διοργανωτή, ότι έχει περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη.

10. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων: Οι τυχεροί νικητές θα ενημερώνονται μέσω e-mail ότι αναδείχθηκαν νικητές και ποιο Δώρο έχουν κερδίσει καθώς και για τον τρόπο και χρόνο εξαργύρωσης της δωροεπιταγής από το αντίστοιχο κατάστημα. Όλοι οι τυχεροί νικητές θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Οι τυχεροί νικητές θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το Δώρο τους μετά τη λήψη από το Διοργανωτή του e-mail με τις παραπάνω πληροφορίες για την εξαργύρωση του Δώρου. Οι δωροεπιταγές που αποτελούν τα Δώρα του Διαγωνισμού θα αποστέλλονται στους τυχερούς νικητές στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους τυχερούς νικητές δεν λάβει ή για οποιοδήποτε λόγο αγνοήσει το ενημερωτικό e-mail για την ανάδειξή του ως τυχερού νικητή. Η ευθύνη του Διοργανωτή, της Διαφημιστικής και οποιουδήποτε τρίτου περιορίζεται στην αποστολή του ενημερωτικού e-mail για την ανάδειξη του συμμετέχοντα ως τυχερού νικητή με τις λεπτομέρειες για την εξαργύρωση του Δώρου. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των τυχερών νικητών και ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε υποχρέωση να αποδώσει Δώρο σε τυχερό νικητή, ο οποίος δεν συμμωρφούται με τους παρόντες όρους. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και οι τυχεροί νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Δώρο περιορίζεται στην παροχή της έκπτωσης για μία φορά επί της παραγγελίας που αναγράφεται σε κάθε δωροεπιταγή που αποτελεί το Δώρο του Διαγωνισμού και κάθε επιπλέον ποσό που θα αντιστοιχεί σε κάθε παραγγελία θα καταβάλλεται από τον τυχερό νικητή. Σε περίπτωση που η παραγγελία του τυχερού νικητή με χρήση της δωροεπιταγής που αποτελεί το Δώρο του Διαγωνισμού είναι μικρότερη του ποσού της δωροεπιταγής, ο τυχερός νικητής χάνει το δικαίωμα εξαργύρωσης του υπόλοιπου ποσού με οποιοδήποτε τρόπο και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν σε επόμενη παραγγελία του.

11. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτος ο χρόνος εξαργύρωσης της δωροεπιταγής, όπως ρητά προβλέπεται στο ενημερωτικό e-mail που θα λάβει ο τυχερός νικητής, το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτόματα και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής ή/και του καταστήματος που συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

12. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι νικητές αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν και / ή αποδεχθούν το Δώρο τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας του Διοργανωτή, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.

13. Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά στην απόδοση των Δώρων του Διαγωνισμού. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ο Διοργανωτής δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική και / ή οι τυχόν λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς στο Διαγωνισμό δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για ατυχήματα ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ή της εξαργύρωσης των Δώρων, που αναφέρεται στους παρόντες όρους. Οι τυχεροί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη σχετικά με την εξαργύρωση του Δώρου τους.

14. Ο Διοργανωτής και/ή Διαφημιστική, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

15. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο οποιουδήποτε των τυχερών νικητών του Διαγωνισμού, κατά την παραλαβή των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

16. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

17. Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή και/ή της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή και/ή της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.

18. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

19. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ειδικά όσον αφορά στα στοιχεία που συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής δεν παραβιάζονται κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων.

20. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταχωρηθεί η συμμετοχή τους στα ηλεκτρονικά συστήματα του Διοργανωτή. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

21. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης ή σύντμησης της διάρκειάς του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του και των Δώρων του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή και/ή της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

22. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή και/ή τη Διαφημιστική για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα του Διοργανωτή και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, της αξιοποίησης των δώρων, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι τυχεροί νικητές, εικονιζόμενοι ή μη, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

23. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τον Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τον Διοργανωτή και την Διαφημιστική.

24. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 801 222 5050, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων των επίσημων αργιών) και από τις 09.00 έως τις 17.00, ή να στείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@riverwest.gr.

25. Προσωπικά Δεδομένα.
25.1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία ή/και ο Διοργανωτής ως υπεύθυνος επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων: Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail).
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.
25.2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του Διοργανωτή. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, τα καταστήματα στα οποία θα εξαργυρώνονται τα Δώρα (για τα στοιχεία των τυχερών νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό του Διοργανωτή ή / και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους τυχερούς νικητές.
25.3. Κατ’ εξαίρεση ο Διοργανωτής δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης / παραγγελίας δικαστικής αρχής.
25.4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25.5. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, την απόδοση των Δώρων στους τυχερούς νικητές και την προθεσμία εξαργύρωσης και του τελευταίου από τα Δώρα.

25.6. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
Οι Συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ως προς την συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων επικοινωνώντας στο Info@riverwest.gr.
25.7. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
25.8. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν ν’ απευθυνθούν στο Διοργανωτή χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας και για λογαριασμό της ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (email: GDPR.DPO@interpublic.com, τηλέφωνο: 2106877560 ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση Κηφισιά Αττικής, οδός Αμαλιάδος αρ. 4), με σχετική ένδειξη στο φάκελο αλληλογραφίας ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ για το Διαγωνισμό «Combo Sales 2022 | River West».
25.9. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 2-4, ΤΚ 11527, Αθήνα, Ελλάδα.

26. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής.

27. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

28. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή και / ή της Διαφημιστικής.

29. Οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, όπου και θα ανακοινώνεται κάθε τυχόν τροποποίησή τους ή άλλη ανακοίνωση που αφορά στο Διαγωνισμό.

Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τον Διαγωνισμό «COMBO CONTEST» και τη συνδρομή στο Newsletter

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ, (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «RIVER WEST»)
χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες σκοπούς, για τους οποίους υπάρχει συγκατάθεσή σας:
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό (διοργάνωσης και ολοκλήρωσης των κληρώσεων, ενημέρωση και επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους νικητές / επιλαχόντες του διαγωνισμού, παράδοση – παραλαβή του δώρου του διαγωνισμού, δημοσίευση ειδησεογραφικών στοιχείων σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού)
Συνδρομή στο e-mail newsletter, μέσω του οποίου αποστέλλεται από τη RIVER WEST ενημερωτικό υλικό για τις υπηρεσίες και τις προσφορές της

Ποιου και τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και ως προς τη συνδρομή στο newsletter, όσους εκ των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δηλώσουν και την επιθυμία τους για λήψη περαιτέρω επικοινωνίας από τη RIVER WEST. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα είναι όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από την εταιρεία μας, καθώς και την «MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», που έχει αναλάβει την διαφημιστική προώθηση του παρόντος διαγωνισμού (Κηφισιά Αττικής, οδός Αμαλιάδος, αρ. 4). Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν. Προσωπικά δεδομένα διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη μόνο εάν και όταν είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων και τη διευκόλυνση της συμφωνημένης συνεργασίας μας μαζί σας ή επιβάλλεται στην εταιρεία μας από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων μας.
Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποστέλλονται στο εξωτερικό/δεν αποστέλλονται εκτός ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Υπηρεσίες cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η πρόθεση της εταιρείας μας είναι να διασφαλίσουμε τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας. Η εταιρεία μας, καθώς και οι υπεργολάβοι μας κι εξωτερικοί συνεργάτες όταν χρησιμοποιούνται, απαιτείται να λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.

Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για μια περίοδο ανάλογη με τον σκοπό:
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό: Έως την 30η Μαρτίου 2021
Για τη συνδρομή στο newsletter: Έως την άρση της συγκατάθεσής σας
Εντούτοις, είναι δυνατό να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄ επιταγή εννόμων συμφερόντων της εταιρίας έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Δεν λαμβάνει χώρα καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτε και αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων.
Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε ενημερωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :
Να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε την χορήγηση αντιγράφου.
Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων.
Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην επεξεργασία τους. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να διαταράξει τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων.
Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα π.χ. στις περιπτώσεις §3 και §4, ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα αυτά, αν κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από το νόμο, ή για έννομα συμφέροντα της ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ μέχρις ότου τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ισχυρά.

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύννομα ή δεν έχουμε ικανοποιήσει επαρκώς τα δικαιώματά σας ως ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Εποπτική Αρχή της χώρας κατοικίας, εργασίας σας ή της ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι :
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ιστοσελίδα : www.dpa.gr
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : contact@dpa.gr

Στοιχεία επικοινωνίας
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 801.222.5050, ή στο email:
info@riverwest.com.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ NEWSLETTER

Η ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Α.Φ.Μ.: 998282947 (εφεξής RIVER WEST ή/και Υπεύθυνος Επεξεργασίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως ισχύει (εφεξής «Κανονισμός») ζητά τη συναίνεσή σου για να σου στέλνουμε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ενημερωτικό υλικό / newsletter για τις νέες υπηρεσίες της και τις προσφορές της.
Για να γίνεις συνδρομητής στο newsletter της RIVER WEST αποδέχεσαι να μας παράσχεις την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (email). Με τη παροχή του email σου παρέχεις τη συγκατάθεσή σου για να λαμβάνεις τα newsletter ή άλλα ενημερωτικά e-mail καθώς και την ρητή συγκατάθεση σου στην επεξεργασία του προσωπικού σου δεδομένου (email) από εμάς ως Υπεύθυνων Επεξεργασίας
Η RIVER WEST θα χρησιμοποιεί το email σου για να σου στέλνει το newsletter της, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων τα εταιρικά νέα της RIVER WEST, πληροφορίες σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες και ειδικές προσφορές.
Το email σου θα αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί η RIVER WEST και δεν θα αποσταλεί σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα κοινολογηθεί σε άλλους αποδέκτες, ακόμα και αν το ενημερωτικό υλικό αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, με τις οποίες η RIVER WEST διατηρεί εμπορική συνεργασία, ούτε θα διαβιβαστεί εκτός Ελλάδος. Το email σου διατηρείται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σου.
Θα μπορείς ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσεις τη συγκατάθεση σου ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter / e-mail που θα λαμβάνεις. Η RIVER WEST θα συνεχίσει να σου στέλνει το newsletter για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεσή σου δεν έχει ανακληθεί.
Επίσης σε κάθε περίπτωση έχεις δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσής σου, το οποίο μπορείς να το ασκήσεις με αποστολή αίτησης στο RIVER WEST (Λ. Κηφισού 96-98 , Αιγάλεω Τ.Κ. 12241) ή στο e-mail info@riverwest.gr ή τηλεφωνικά στο 801 222 5050. Την πλήρη πολιτική απορρήτου της RIVER WEST μπορείς να την διαβάσεις στο www.riverwest.gr. Επίσης έχεις δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).